ขนาดอักษร

ถนน...ความรู้ เป็นสื่อให้ความรู้ ที่จัดบริเวณทางเดินระหว่างอาคาร2 และอาคาร 3 ของกรมควบคุมโรค
เพื่อใช้ช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรกรมควบคุมโรคและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ด้วยความหวังว่าความรู้ และ
ข่าวสารดีๆ ที่นำมาเผยแพร่จะเป็นประโยชน์ แก่บุคลากรที่เดินผ่านไปมา ได้แวะชม แวะเรียนรู้เนื้อหาดีๆ ที่สำนักจัดการความรู้
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สกัดความรู้ เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆ ผ่านถนนคนเรียนรู้

หน่วยงานที่สนใจเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถติดต่อสำนักจัดการความรู้
โทร. 0 2590 3251-3 ต่อ 18 เรายินดีจะเป็นสื่อกลางสำหรับทุกท่านๆ