ขนาดอักษร
     
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย จัดการความรู้
และมาตรฐานการควบคุมโรค
02-590-3251-3 ต่อ 10
cheewananl@gmail.comกลุ่มบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางเกษร จารุจินดา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
02-590-3251-3 ต่อ 21
kjarujinda@yahoo.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 
02-590-3251-3
email@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายเกรียงไกร แช่มประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
02-590-3251-3 ต่อ 21
kob_ibc@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายมนัสทวี เสมวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
02-590-3251-3 ต่อ 12
dumjun@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวละอองดาว บุญยืน
นักวิชาการเงินและบัญชี
02-590-3251-3 ต่อ 20
laorngdao98@gmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวนฤมล พลวิก
ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
02-590-3251-3 ต่อ 11
auey_2526@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวศรัญญา ฟักน่วม
ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
02-590-3251-3 ต่อ 20
somtt2808@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
02-590-3251-3 ต่อ 21
email@mail.com
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายปวิตร คตโคตร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
02-590-3175
pawit2004@yahoo.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวอนัญญา นะรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3175
ngam_km@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวแววตา ไชยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3175
moko2527@gmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายทวี  พิมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3175
ff_ph3@hotmail.com
 

กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางมณี สุขประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
02-590-3251-3 ต่อ 19
manee_suk2005@hotmail.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร 
พนักงานธุรการ ส.3 
02-590-3251-3 ต่อ 18
phangji@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางวราภรณ์ ธรรมสอนบุญมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3251 ต่อ 13
nujoy1978@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายทรงพล ชมภูพู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3251-3 ต่อ 15
pond_pet@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3251-3 ต่อ 17
vilaiporn.w@gmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-590-3251-3 ต่อ 15

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวอรุณทิพย์ อุ่นทรัพย์เจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3251-3 ต่อ 15
aunthip.aun@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวอัญญา นิมิหุต 
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
02-590-3175
any2499@yahoo.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวเบญจมาศ นาคราช
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
02-590-3175
mu_su_smile@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวรวิสรา วรรณทอง 
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3175
nongaoi_km@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3175
email@hotmail.com
 

กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 
02-590-3251 ต่อ 14
naiyana.pr@gmail.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวจุติกาญจน์ ภูเก้าล้วน
นักวิชาการสาธารณสุข
02-590-3175
jutikarn_15@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายศรายุทธ ตาสัก
นักวิชาการสาธารณสุข
02-590-3175
t.sarayuth08@gmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวนิภาพร มะโนไชย
ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
02-590-3175
nipaporn.kai@gmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวนัฐนันท์ พลหลวงสี
ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
02-590-3175
praew.wilaiwan-06@hotmail.com
งานเครือข่ายและสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายอภิชาญ ทองใบ 
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
02-590-3149
api2526@hotmail.com


สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายเดชาคม ยงยืน
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3149
muszuemoto.jo@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นายเสนีย์ บำรุงสุข
นักวิชาการสาธารณสุข 
02-590-3149
senee-b@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงค์
นักวิชาการสาธารณสุข
02-590-3149
saowanee.aoi@hotmail.com
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
นางสาววรรณิภา บรรลังก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02-590-3149
set_wannipa@hotmail.com