ขนาดอักษร
     
โครงสร้าง

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ดำเนินการภายใต้การกำกับของอธิบดีกรมควบคุมโรค และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่  (1)กลุ่มบริหารทั่วไป  (2)กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  (3)กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้  (4)กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน  (5)กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัด 30 คน