ขนาดอักษร
     
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานภายใต้สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

กลุ่มบริหารทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร

 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ

 3. สนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน

 
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

 2. พัฒนาองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 3. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง

 4. จัดทำแผนคำของบประมาณ และกำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกำหนด

 5. พัฒนาและจัดทำตัวชี้วัด ถ่ายทอด กำกับ ติดตามและประเมินผลเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงานและตัวชี้วัดระดับกรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค เพื่อยกระดับกรมควบคุมโรค ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านการป้องกันควบคุมโรค

 2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 3. พัฒนาระบบคลังความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้ง ExplicitKnowledge &Tacit Knowledge ที่ทันสมัย ค้นหาง่ายและครอบคลุมภารกิจสำคัญของกรมควบคุมโรค 

 4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้มีทักษะ/เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพงาน

 5. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ (บุคคล/กลุ่มงาน/องค์กร) และสร้างการเรียนรู้เป็นทีม 

 6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบการจัดการความรู้ของกรมควบคุมโรค

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกลไกให้หน่วยงานสามารถจัดทำมาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 2. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของมาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคให้ครอบคลุมและพร้อมใช้ ทันสถานการณ์

 3. จัดทำระบบ กลไกการรับรองมาตรฐานการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 4. ผลักดันมาตรฐานที่กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกปกติที่มีการประเมินอยู่แล้วในประเทศไทย (เช่น HA, JCI, ISO, อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ฯลฯ)

 5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง

 
กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย กรอบการวิจัยและแผนที่วิจัย การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 2. ดำเนินการและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือการวิจัยการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งกับหน่วยงานวิชาการอื่นในประเทศ และองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยระหว่างประเทศ

 4. พัฒนาระเบียบ และวิธีบริหารจัดการเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัว และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การวิจัย

 5. พัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. พัฒนาระบบการติดตามกำกับ และควบคุมมาตรฐานการวิจัย

 7. พัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยด้านการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ 

 8. สนับสนุนการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย