ขนาดอักษร
     

ความหมาย 

  • สามเหลี่ยม เปรียบเสมือน งานวิจัย งานจัดการความรู้ และงานมาตรฐานวิชาการ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันฯ ที่ดำเนินการและสนับสนุนให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรชั้นนำด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ต่อไป

  • คน เปรียบเสมือน บุคลากรภายในสถาบันฯ และเครือข่ายที่ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานวิชาการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

  • วงกลม เปรียบเสมือน ผลผลิตงานวิจัย งานจัดการความรู้ และงานมาตรฐานวิชาการ ประดุจดั่งดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงเจิดจรัสเป็นประกาย ทรงคุณค่ามีความหลากหลายครอบคลุมทุกสถานการณ์โรค สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน