ขนาดอักษร
     

คำขวัญ 

สร้างผลงานคุณภาพ 

จัดการความรู้   มุ่งสู่นวัตกรรม

ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  นำนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
 


ค่านิยม  

Team Work = ทำงานและเรียนรู้กันเป็นทีม

Accountability = รับผิดและรับชอบ ตรวจสอบได้

Customer’s satisfaction = คุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกค้า

Integrity = ความยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม

Thrive to success = มุ่งมั่นต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย