ขนาดอักษร

 
  Human Subject Assurance Training  
     
     This tutorial consists of three modules:

     1. Tutorial Introduction
     2. HHS Regulations & Institutional Responsibilities
     3. Investigator Responsibilities & Informed Consent
     4. Human Research Protections Program    

หากไม่สามารถ Link Website ได้ ดำเนินการดังนี้
      1. ไปที่ http://www.hhs.gov/ohrp/index.html
      2. เลือกเมนู Education
      3. เลือกเมนู Training
      4. ดูเนื้อหา หัวข้อ On-line Training Modules  
 
  Protecting Human Research Participants (PHRP) 

    These modules are designed to training the investigator education requirements of the National Institutes of Health (NIH) grant recipients. 
   ACTIVITY TITLE: Protecting Human Research Participants (PHRP)
 
  การอบรมพัฒนาหัวหน้าโครงการวิจัย (E-Learning)

    : นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
    1. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
    2. แนวทางการเขียนเอกสารขอความยินยอมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
2104