ขนาดอักษร
     
การศึกษาสาเหตุการไม่มารับรักษาของผู้ที่พบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองเบื้องต้น ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้วิจัย : สุภาพ ทองสุขุม,
Summary :
Thai
1417