ขนาดอักษร
     
โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2548
1432