ขนาดอักษร
     
การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547
1245