ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2550 การสร้างเครือข่ายชุมชนในการทำงานด้านเอดส์ระดับตำบล กรณีศึกษา 4 ตำบล ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 4 ... ลดาวัลย์ สวนงาม,อุบล อ่อนนิ่ม, 2273
2529 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเครื่องพ่นเคมีฝอยละอองสะพายหลังชนิดเครื่องยนต์ขนาด 1.6 แรงม้ากับชนิดเครื่องยนต์เกินกว่า 2 แร... วิจิตร โกสละกิจ, 1601
2529 การศึกษาสาเหตุการไม่มารับรักษาของผู้ที่พบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองเบื้องต้น ในจังหวัดเชียงใหม่... สุภาพ ทองสุขุม, 1417
2550 โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้อ... นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, 1440
2550 การศึกษาพฤติกรรมการใช้รองเท้าบู๊ทในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่เสี่ย... นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล, 1504
2529 โครงการสำรวจภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคอุจจาระร่วงของประชาชนจากผู้ปรุงและจำหน่ายอาหารในชุมชนข้างทาง ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสร... นางรวิวรรณ ศิวะประดิษฐ์, 1518
2547 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยด้วยโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็ก, ในพื้นท... กัญญารัตน์ จารุดิลกกุล, 1779
2529 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพ... ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, 1564
2529 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ... ธนวัน แสงพิศุทธ์, 1718
2529 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพการดูแลเด็กโรคหวัดและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของผู้ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พื้นที่ด้อยโอกาส ... กัญญารัตน์ จารุดิลกกุล, 1325
2529 โครงการสำรวจภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุจจาระร่วงของผู้ปรุงและจำหน่ายอาหาร ในชุมชนข้างทาง / ชุมชนแออัด / และชุมชนหมู่บ้านจัดส... นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์, 1410
2529 ประสิทธิผลของทรายทีมีฟอส 1 % ในภาชนะขังน้ำที่ใช้หมุนเวียนในชุมชนตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ปี 2547... สมใจ ทองเฝือ, 1487
2529 ประสิทธิภาพกับดักลูกน้ำยุงลายที่ดัดแปลงจากวัสดุหาง่าย... นายเสียงธรรมวิมล โรจน์ฤทัย, 1557
2529 การสำรวจแนวทางและผลกระทบในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 จากการปฏิรูประบบร... สมบัติ ศรีวัจนะ, 1380
2529 การสร้างประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปี 2547... สุภาพ รอนศึก, 1254
2529 ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพต่อระบบ งานวัณโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547... ฤทัยวรรณ์ บุญเป็นเดช, 1483
2529 ความชุกของโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจขาดเลือด... ณรรจยา โกไศยกานนท์, 2581
2529 การประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี... อรวรรณ บำรุง, 1501
2529 การสำรวจผลกระทบนโยบายหลักประกันสุขภาพหลังดำเนินการ 2 ปีต่องานระบาดวิทยา... สำเริง พานทอง, 1379
2529 รายงานการสอบสวนโรคไข้หวัดนก 1 ราย จังหวัดสุพรรณบุรี... เดชา บัวเทศ, 1468