ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2529 การประเมินผลคุณภาพของหน่วย PCU การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5... วราภรณ์ อึ้งพานิชย์, 1049
2529 การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวั... เดชา สุคนธ์, 981
2529 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานบริการสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 5... วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์, 917
2529 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและสนับสนุนการวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุเขต ๒... เพ็ญศรี ไผทรัตน์, 932
2529 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชน... นางกนกวรรณ เหือดขุนทด, 883
2529 ความชุก ความรุนแรง และพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิปากขอและพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ ช่วงครึ่งแผนพัฒน... เดชา บัวเทศ, 1068
2529 การประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของสถานบริการในพื้นที่เขต ๒ ปี ๒๕๔๗... เดชา บัวเทศ, 975
2529 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และนครนายก ปี 2547... ศิริพร นิลัมภาชาต, 985
2529 การศึกษาระบาดวิทยาของวัณโรคในจังหวัดสระบุรี... ปรีชา เปรมปรี, 1303
2529 ระบาดวิทยาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรีปีงบประมาณ 2543-2547... นางสาวมาลีรัตน์ สวยสอาด, 911
2529 บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขต่อการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ปี 2547... วิไล วิชากร, 799
2529 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อคุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 25... นางดารณี จุนเจริญวงศา, 770
2529 สถานการณ์โรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรของภาคตะวันออก... นายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์, 898
2529 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค: ขุมพลังปัญญาของชุมชน ในพื้นที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง... สมชัย จิรโรจน์วัฒน, 734
2529 การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขต 3 ปี 2547... นางสาวกรรณิการ์ วิสุทธิวรรณ, 881
2529 รูปแบบการสนับสนุนถุงยางอนามัยในสถานบริการทางเพศ... สมชัย จิรโรจน์วัฒน, 822
2529 การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อจังหวัดชลบุรี... นงเยาว์ มีสิทธิ์, 897
2529 โครงการพัฒนารูปแบบการเพิ่มอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคในเขต 3... นางมาลี เกิดพันธุ์, 976
2529 การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ จังหวัดชลบุรี... นางสาวนงเยาว์ มีสิทธิ์, 690
2529 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในการป้องกันภาวะเบาหวานจากการคัดกรองในกลุ่มประชากรที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 110-125 ม... วิชัย จุลวนิชย์พงษ์, 940