ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2529 อุบัติการณ์เบาหวานและความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองในกลุ่มประชากรสุขภาพดีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปของเขตตรวจราชการกระทรวงสาธ... วิชัย จุลวนิชย์พงษ์, 759
2529 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเ... สมชัย จิรโรจน์วัฒน, 827
2529 1 สาย 1 ตำบล เพื่อชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร กรณีศีกษา ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา... วิชัย สติมัย, 773
2529 โครงการศึกษาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพคนทำงานในวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ไม้... เพ็ญรุ่ง ฉัตรไชยรัชต์, 800
2529 ผลการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี... นางประไพ เทียนศาสตร์, 844
2529 การเฝ้าระวังโรคไข้กาฬหลังแอ่นในพื้นที่เสี่ยง เขตสาธารณสุข 4 ปี 2547... -, 895
2529 การประเมินความพร้อมของศูนย์สุขภาพชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรคและโรคติดต่... ขนิษฐา อติรัตนา, 869
2529 การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ของผู้ดำเนินการสถานที่สาธารณะประเภทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดราชบุรี... นางสาวรัตนา แจ่มจันทร์, 799
2529 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี... นางจินตนา แววสวัสดิ์, 907
2529 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา... จันทกานต์ วลัยเสถียร, 887
2529 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์สุขภาพชุมชนเปรียบเทียบก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการและโครงการหลักประกันสุขภาพถ... สุรชัย ศิลาวรรณ, 913
2529 สิ่งคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 และ 30 เตียงในพื้นที่เขต 5 ปี 2547... วิเศษ วริศรางกูล, 1016
2529 การศึกษาอัตราการเกิดโรค Scrub Thypus ในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษาพื้นที่เสี่ยงสูง 1 หมู่... ศรีสมร กมลเพ็ชร, 947
2529 เกณฑ์การวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุที่โรงพยาบาลชุมชนใน เขต 5 ปี 2546... กัลยาณี จันธิมา, 922
2529 ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราช... สุนันทา มงคลจิตร, 780
2529 การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย : เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ม... ธนเดช สัจจวัฒนา, 939
2529 อัตราการติดเชื้อสครับไทฟัสของสัตว์รังโรค ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงในเขต 5 ปี 2547... ดอกรัก ฤทธิ์จีน, 897
2529 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ... สุนทรา ไพฑูรย์, 942
2529 การพัฒนารูปแบบการลดความเสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุรินทร... ธัญภา จันทร์โท, 946
2529 ระบาดวิทยาของผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ เขต 5 พ.ศ. 2546... สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์, 873