ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2549 รูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน... นางสวรรยา สิริภคมงคล, 1203
2529 เทคนิคการพ่นและความไวของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียต่อสารเคมีในการพ่นติดผนังและชุบมุ้งในพื้นที่ A1 และ A2 เขต 5 ปี 2547... ธวัลรัตน์ แดงหา, 1031
2529 อัตราการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสรายใหม่ของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีและไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีสของจังหวัดบุรีร... สุรชัย ศิลาวรรณ, 840
2529 ระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯปี2548 ... ณรรจยา โกไศยกานนท์, 1111
2529 การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวายอ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539 ... โอภาส พูลพิพัฒน์,ชวลิต ลมุดทอง 853
2529 การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ... โอภาส พูลพิพัฒน์,ทิพวรรณ วานิช 913
2529 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2541 ... สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 4 ร 958
2529 การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาของคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหา... ประภาศรี จงสุขสันติกุล,สุมนา 871
2541 ... YOSHIO TSUDA,MASAHIRO TAKAGI,W 856
2529 การศึกษาระบาดวิทยาและคุณภาพข้อมูลโรคปอดอักเสบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ 2549 ... นางณรรจยา โกไศยกานนท์, 702
2549 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญในกลุ... นางรวิสรา จิรโรจนวัฒน, 958
2549 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเขต 12... บงกช เชี่ยวชาญยนต์, 712
2549 ระดับความต้านทานของลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ต่อสารทีมีฟอสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย... ลักษณา หลายทวีวัฒน์, 1226
2529 ศึกษาแบบจำลองข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตรกรรม... ณรงค์ เนตรสาริกา, 819
2547 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน โรงพยาบาลต่อการปฏิบัติงานโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหัวใจขาดเลือดของ พื้นที่สาธ... , 1170
2529 การศึกษาเพื่อหามาตรการป้องกันและควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มกิจการผลิตมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา... สุปราณี โมฬีชาติ, 997
2529 การศึกษาสถานการณ์ การจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในงานเกษตรกรรม... สมบัติ ผลานุสนธิ์, 731
2529 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่วในนิคมอุตสาหกรรม... วิภา เอื้อสมานจิต, 928
2529 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเก... วีณา ภักดีสิริวิชัย, 1068
2529 ความชุกโรคติดเชื้อในกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 254... ศรายุธ อุตตมางคพงศ์, 1063