ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2556 ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้สารเคมีทำลายยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหว... จอมสุดา อินทรกุล 148
2556 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอความชุกสูง... ชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม, บุญทนากร พ 162
2558 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย... กามัล กอและ, โสภาวดี มูลเมฆ, ว 255
2558 ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)... คณพศ ทองขาว, กชพรรณ สุกระ, โสภ 251
2558 ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก “รูปแบบตำบลน้ำดิบ” ในภาคเหนือของประเทศไทย... วรรณภา สุวรรณเกิด, กานต์ธีรา เ 272
2558 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภา... นิรมล พิมน้ำเย็น, ศักดิ์ชัย ไช 290
2558 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี... สุภาภรณ์ วัฒนาธร, ดารณี ภักดิ์ 276
2558 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี... อรทัย ศรีทองธรรม 270
2558 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์... นิยม ไกรปุย, ดวงกมล จันทร์ฤกษ์ 261
2556 ประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเข... ธีระวุธ ธรรมกุล, ทิพยรัตน์ ธรร 193
2558 ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9... ญาดา โตอุตชนม์, สุนทรา ไพฑูรย์ 241
2558 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย... จุรีย์ อุสาหะ, ฐิติพร กันวิหค, 306
2558 การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะก... สมบัติ แทนประเสริฐสุข 349
2558 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ... อัญชนา ประศาสน์วิทย์, วุฒิกรณ์ 230
2558 การศึกษาศักยภาพของริ้นฝอยทรายและหนูในพื้นที่มีผู้ป่วยประเทศไทยต่อการติดเชื้อลิชมาเนีย... ธีระยศ กอบอาษา, สุทธิ ทองขาว, 151
2558 การศึกษาระบาดวิทยาและอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัสในไรอ่อนและหนูในพื้นที่แหล่งระบาดโรคของประเทศไทย... วิชัย สติมัย 144
2558 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้นกับผลการรักษาและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ... วรรณา หาญเชาว์วรกุล, ธนพล หวั 179
2558 ภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน: ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน... อรพันธ์ อันติมานนท์, โกวิทย์ บ 169
2557 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับเด็กและเยาวชน ในภาคเหนือประเทศไทย... นารถลดา ขันธิกุล, อังคณา แซ่เจ 197
2558 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและ... แพรพรรณ ภูริบัญชา, บุญทนากร พร 199