ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2555 การศึกษาความสัมพันธ์ของการตรวจพบ HPV E6/E7 mRNA ในเซลล์ขูดปากมดลูกกับพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูกของเซลล์ขูดปาก... เจียรนัย ขันติพงศ์ 148
2556 การศึกษาความรู้ การรับรู้ พฤติกรรมของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษจากเห็ดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ... สมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น, ศศินัดดา 188
2556 บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ... บุญทนากร พรมภักดี, ลำไย สีหาม 194
2556 ความต้องการจําเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศในเด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีปีที่ 1/2556 ... อรทัย ศรีทองธรรม 163
2556 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจของแกนนำ ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศส... อัมพร ศรีสำรวล, อนุวัฒน์ จันธิ 167
2555 การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา: ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน... มนัส ลาวใส, ปิยะพร หวังรุ่งทร 194