ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2529 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547... ณรรจยา โกไศยกานนท์, 705
2549 ศึกษารูปแบบการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน:การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ... ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์, 1228
2529 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547... ณรรจยา โกไศยกานนท์, 817
2529 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขเขต 1 ปี พ.ศ. 2546... ขวัญใจ จิตรภักดี, 1442
2529 อัตราเสี่ยงของการถูกสัตว์กัดและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 พ.ศ.2547... มนจิรา ถมังรักษ์สัตว์, 885
2529 การประเมินผลการควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ... เพ็ญศรี ไผทรัตน์, 1066
2529 การศึกษาความรู้และทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ในพื้นที... กิตติพงษ์ สุคุณณี, 1216
2529 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะโรคหัวใจหลอดเลือดของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี... นพศรันย์ จึงทองดี, 1087
2529 การศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยเชื้อดื้อยาหลายขนานในเขตพื้นที่ อ.พระพุทธบาท และอ.เฉลิมพระเกียติ จ.สระบุรี ปี 2... นางสาววราภรณ์ คุยนา, 894
2529 รูปแบบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2547 ... ศิริพร ยงชัยตระกู, 638
2529 การประเมินระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในรูปแบบ Cup ..ในเขตพื้นที่สาธารณสุขเขต 2... วราภรณ์ อึ้งพานิชย์, 844
2529 การประเมินกิจกรรมการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2... ศิริพร ยงชัยตระกูล, 1078
2529 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ของศูนย์สาธิตบริการควบคุมโรค สำนักงานป้อง... ปราณี อุยิง, 998
2550 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ของแกนนำชุมชน บ้านหนองคณฑีหมู่ที่ 4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จ... เดชา บัวเทศ,วันเพ็ญ บัวเทศ,ระพ 957
2529 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อ คุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี ... นางดารณี จุนเจริญวงศา, 743
2529 สถานการณ์โรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ของภาคตะวันออก ปี พ.ศ.2545-2547... นายพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์, 752
2529 ฤดูกาลกับค่า FEV1และFVCในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๔๗... ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ, 1132
2529 สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ค่า FEV1. และ FVC. ในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้ว ปี 2546-48... ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ, 1087
2529 ประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘... นางนาตอนงค์ นิลกนิษฐ, 671
2529 การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เขต 3 ปี 2547... นางสาวกรรณิการ์ วิสุทธิวรรณ, 627