ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2529 การปรับพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิของประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่ หมู่ที่ 9 ... สมหมาย แจ่มอ้น, 860
2529 การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านเภสัชกรรมโครงการ NAPHA ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปี 2547... สำนักระบาดวิทยา, 1090
2529 การดื้อยาของเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เสมหะพบเชื้อจังหวัดชลบุรี... นงเยาว์ มีสิทธิ์, 1163
2529 ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี... รานี เทียนฤทธิเดช, 828
2529 ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไม่ติดต่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ... รานี เทียนฤทธิเดช, 1326
2548 การประเมินผลการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ปี 2548 ... นาตอนงค์ นิลกนิษฐ, 1318
2548 สมรรถภาพการทำงานของปอดในคนงานโรงโม่หินจังหวัดสระแก้วปี 2546-2548 ... ชะฎายุทธ์ ปัทเมฆ, 1053
2529 การประเมินผลกระทบการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านเอดส์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3, 680
2529 ประเมินมาตรฐานเภสัชกรรมด้านวัณโรคของโรงพยาบาลภาครัฐในเขต 3 ปีงบประมาณ 2548 ... กรรณิการ์ วิสุทธิวรรณ, 1065
2529 การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิในประชาชน พื้นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด จัง... สมหมาย แจ่มอ้น, 1062
2549 คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์... ศูนย์พัฒนาวิชาการในเขตอุตสาหกร 797
2549 คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค... สมชัย จิรโรจน์วัฒน, 929
2549 คู่มือการพัฒนาแกนนำในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์... นางยุพิน ชินสงวนเกียรติ, 904
2549 การศึกษาความไวของยุงลายบ้านต่อสารเคมีกำจัดแมลงจังหวัดจันทบุรีและตราด ปี 2549... วรรณภา ฤทธิสนธิ์, 903
2549 คู่มือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค ... สมชัย จิรโรจน์วัฒน, 762
2549 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขพื้นที่เขต 8และเขต 9 โครงการย่อยที่ 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายในก... ณรงค์ เนตรสาริกา, 889
2548 ภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในคนงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผ้าและศิลปประดิษฐ์ในเขต 4 ... โสภาพรรณ จิรนิรัติศัย, 1109
2529 การดำเนินงานทางระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ เขตสาธารณสุขที่ 4 ... นายชีวิน สมสว่าง, 825
2548 การตอบสนองของข้อมูลสารสนเทศทางระบาดวิทยาต่อการดำเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน เขตสาธารณสุขที่ 4 ... นิคม กสิวิทย์อำนวย, 826
2529 การดำเนินงานป้องกันควบคุมไข้มาลาเรียในท้องที่ผสมผสานงานควบคุมไข้มาลาเรียของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2548 ... ธวัลรัตน์ แดงหาญ, 889