ขนาดอักษร
ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2548 ความชุกของไข้มาลาเรียในทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติการบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2... อภิรัตน์ โสกำปัง, 934
2529 การประเมินความไม่เหมาะสมของการใช้สถิติในงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ... นันทนา สุขมา, 991
2529 การประเมินประสิทธิผลการอบรม การสอบสวนโรคสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ ในเขต 5 ... กัลยาณี จันธิมา, 905
2548 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศภายในองค์กร ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 25... อรณิชา เจียมผักแว่น, 999
2548 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 ... ธวัลรัตน์ แดงหาญ, 954
2529 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จ... สมศักดิ์ นิลพันธุ์, 898
2529 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จ.สุรินทร์ ปี 2548... รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน, 1251
2548 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ... ลักลีน วรรณประพันธ์, 950
2529 การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ... ประดิษฐ์ ทองจุ่น, 848
2529 ระบาดวิทยาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง โดยการวิเคราะห์ตรวจสอบหลายปัจจัย(Mult... กาญจนา ยังขาว, 885
2529 ผลสัมฤทธิ์โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก เขต 5 ปี 2547 ... บัณฑิต วรรณประพันธ์, 904
2529 ระดับความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงของยุงลาย เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ปี พ.ศ. 2548 ... อภิรัตน์ โสกำปัง, 954
2529 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มี ผู้ป่วยไข้เลือดออก จ... สุนันทา พันขุนคีรี, 917
2548 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขต 13 ปี 2547 ... กัลยาณี จันธิมา, 825
2529 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผลิตภัณฑ... ศรีสมร กมลเพ็ชร, 1031
2548 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ... นางวาณี สุขพงษ์ไทย, 886
2529 การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ... โกเมศ อุนรัตน์, 1102
2529 ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547... นัยนา อาภาสุวรรณกุล, 1202
2529 อัตราการตรวจพบ Anti PGL-1 ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนร่วมบ้าน ในพื้นที่เขต 5 ... สุนทรา ไพฑูรย์, 921
2529 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีม... นิยม ไกรปุย, 997