ขนาดอักษร

ผลงานวิจัย
กลุ่มโรค 
ปี 
คำค้น 

ปี ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย เข้าชม
2559 Social and Health Impacts of Migration: Adaptation in New Cultural, New World Circumstance Ms. Su Su Yin 336
2558 กลยุทธ์การตลาดในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของประเทศไทย Marketing Strategy in Policy Implementation of Surveillance and Rapid Response Team Development in Thailand นายวันชัย อาจเขียน, นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ 501
2558 การพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล A development of sub-district SRRT event-based surveillance system. นายวันชัย อาจเขียน,นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์,นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 486
2558 ประเมินความครอบคลุมและการใช้วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมาลาเรียของประชากรในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียประเทศไทย นายแพทย์นคร เปรมศรี 346
2558 ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย กามัล กอและ, โสภาวดี มูลเมฆ, วาสินี ศรีปล้อง, พัชนี นัครา, คณพศ ทองขาว, อุบลรัตน์ นิลแสง 255
2558 ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.) คณพศ ทองขาว, กชพรรณ สุกระ, โสภาวดี มูลเมฆ, กามัล กอและ 251
2558 ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก “รูปแบบตำบลน้ำดิบ” ในภาคเหนือของประเทศไทย วรรณภา สุวรรณเกิด, กานต์ธีรา เรืองเจริญ, ศรีสุชา เชาว์พร้อม, เมตตา คำอินทร์, ธนาณรัณย์ ใจส่วย, ทิพย์หทัย ทดเพชร, เผด็จ แก้วควัน, มงคล ถาวร, กรรณิการ์ แก้วจันต๊ะ, เจริญ สิทธิโรจน์ 272
2558 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะตับอักเสบก่อนการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย นิรมล พิมน้ำเย็น, ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์, สุรัคเมธ มหาศิริมงคล, ไพรัตน์ อ้นอินทร์, มนัสวินีร์ ภูมิวัฒน์, สุรีพร วรศรีหิรัญ, สายรุ้ง กันทวรรณ์, สุวรรณี กีรติวาสี, พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล 290
2558 ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สุภาภรณ์ วัฒนาธร, ดารณี ภักดิ์วาปี, ชาติชัย มหาเจริญสิริ, น้ำหวาน พันธ์ขอ, วิไลลักษณ์ หมดมลทิน, อรรถกร จันทร์มาทอง 276
2558 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี อรทัย ศรีทองธรรม 270
2558 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ นิยม ไกรปุย, ดวงกมล จันทร์ฤกษ์, เบญจมาศ อุนรัตน์, สุริยันต์ บุริมาลย์, เชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ 261
2558 ปัจจัยของความล่าช้าในการวินิจฉัย รักษาโรคเรื้อน เขตสุขภาพที่ 9 ญาดา โตอุตชนม์, สุนทรา ไพฑูรย์, ปรียานุช กลิ่นศรีสุข 241
2558 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย จุรีย์ อุสาหะ, ฐิติพร กันวิหค, เศรณีย์ จุฬาเสรีกุล, วิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ 306
2558 การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย สมบัติ แทนประเสริฐสุข 349
2558 การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ อัญชนา ประศาสน์วิทย์, วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์, นภดล แสงจันทร์, ภัทร กอมณี, ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา 230